Inštitut za računalništvo
Laboratorij za sistemsko programsko opremo

        NAČRTOVANJE RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV - visokošolski strokovni študij računalništva in informacijskih tehnologij

Nosilec: redni prof. Damjan Zazula
Asistent: doc. dr. Boris Cigale
Obseg: 30 ur predavanj, 30 ur projektnega dela
ECTS: 5 točk
Obveznosti: projektno delo, domače naloge in ustni izpit, ki se lahko nadomesti z uspešno opravljenimi vmesnimi preverjanji znanja

Cilji predmeta

Cilj predmeta načrtovanje računalniških sistemov je seznaniti študente s postopki načrtovanja in gradnje računalniških sistemov.

Pri predavanjih se študentje seznanijo s principi delovanja današnjih mikroračunalniških komponent in njihovega medsebojnega povezovanja. Razumejo soodvisnosti sistemskega takta, segrevanja in popačenja signalov na vodilih pri digitalni tehniki. Istočasno se spoznajo z omejitvami in pogoji za uspešno delovanje analognih vezij, ki se združujejo z digitalno tehniko v današnjih računalniških sistemih. Predmet se ukvarja tudi z načrtovanjem in povezovanjem mikroračunalniških komponent v sisteme, z razdelitvijo naslovnega prostora procesorja, s cikli na vodilih in s prekinitvenim delovanjem ter zasnovo prekinitvenih programskih rutin.

Predvideni študijski rezultati

Spremljanje predavanj iz načrtovanja računalniških sistemov zagotovi, da študentje razumejo pomen in uporabo najosnovnejših postopkov za načrtovanje in povezovanje mikroračunalniških komponent v večje sisteme. Prav tako spoznajo pravila delovanja komponent in sistemov in spajanja analogne in digitalne tehnike.

Metode poučevanja in načini ocenjevanja

Predavanja so avditorna, projektno delo pa poteka na računalnikih v računalniških učilnicah. Študentje dobijo tudi domače naloge, s katerimi lahko utrjujejo spoznano snov še doma.

Študent opravi obveznosti pri predmetu, ko dobi najprej pozitivno oceno pri projektnem delu, nato pa še pri ustnem izpitu. Ustni izpit se lahko nadomesti s pozitivno opravljenimi preverjanji znanj iz snovi predavanj. Pozitivna ocena projekta je predpogoj za pristop k ustnemu izpitu oziroma za priznanje pozitivne ocene, dosežene pri preverjanjih znanj iz predavanj. V skupno oceno izpita se vštejejo tudi uspešno izdelane domače naloge, če jih študent opravi, saj niso obvezne.

Režim izvajanja in ocenjevanja projektnega dela ter domačih nalog je podrobneje opisan na strani http://storm.uni-mb.si/predmeti/NRS/2013/rezim-projekt.pdf.

Pogoji za pristop k izpitu in način ocenjevanja so opisani na strani http://storm.uni-mb.si/predmeti/NRS/2013/rezim-izpit.pdf.

Pomembno je, da v akademskem okolju učitelji, asistenti in študentje dosledno spoštujejo pravila akademske poštenosti, ki jih najdete zbrana na strani http://storm.uni-mb. si/predmeti/AkademskaPostenost.pdf.

Predlagana študijska literatura

  1. M. Colnarič: Osnove digitalne tehnike v računalništvu, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, 2002.
  2. F. Vahid, T. Givargis: Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction, John Wiley & Sons, 2002.
  3. D. E. Simon: An Embedded Software Primer, Addison Wesley, Reading, 1999.
  4. V. P. Heuring, H. F. Jordan: Computer Systems Design and Architecture, Addison Wesley, Reading, 1997.
  5. R. H. Katz, G. Borriello: Contemporary Logic Design. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2004.
  6. M. Balch: Complete Digital Design. McGraw-Hill, New York, 2003.
  7. V. G. Oklobdzija, R. C. Dorf (ur.): The Computer Engineering Handbook. CRC Press, Boca Raton, 2002.
  8. J. H. Arabian: Computer Integrated Electronics Manufacturing and Testing. Marcel Dekker, Inc., New York, 1989.