Inštitut za računalništvo
Laboratorij za sistemsko programsko opremo

        OSNOVE SISTEMSKE PROGRAMSKE OPREME

Nosilec: redni prof. dr. Damjan Zazula
Asistenta: dr. Mitja Lenič, mag. Boris Cigale
Obseg: 30 ur predavanj, 45 ur vaj
ECTS: 6 točk
Obveznosti: računalniške vaje, seminarska naloga in ustni izpit

Cilji predmeta

Glavni namen predmeta osnove sistemske programske opreme je, da študente seznani s principi, ki so uveljavljeni na tem področju.

Pri predavanjih se seznanijo z zasnovo sistemske programske opreme, s standardi, z orodji in s sistemskimi programi, z njihovo zgradbo in uporabo. Rdečo nit predstavlja t. i. translacijska pot, ki vodi od izvorne oblike programov prek poenotenih vmesnih formatov in povezovanja do izvajanja in preverjanja delovanja aplikacij.

Vaje nadvse pomembno prispevajo k omenjenim ciljem. So izrazito praktično naravnane in študente uvedejo v sistemsko programiranje. Posvečene so namreč sistemskim klicem operacijskega sistema linux, delu z zbirkami, delu z napravami in delu z omrežji. Istočasno razlagajo in spodbujajo uporabo sistemskih orodij in programov ter študente opozarjajo na dogovorjene standarde in njihov pomen.

Predvideni študijski rezultati

Spremljanje predavanj iz osnov sistemske programske opreme zagotovi, da študentje razumejo pomen, delovanje in uporabo bistvenih sestavin računalniškega sistemskega nivoja. Istočasno jim sodelovanje pri vajah zagotovi praktično delo s sistemskimi orodji in programi ter jih nauči osnov sistemskega programiranja.

Metode poučevanja in načini ocenjevanja

 Predavanja so avditorna, vaje potekajo na računalnikih v računalniških učilnicah. Študentje dobijo vsak teden sklop nalog in vprašanj, s katerimi lahko utrjujejo spoznano snov še doma.

Študent opravi obveznosti pri predmetu, ko dobi dve ločeni pozitivni oceni: eno za opravljene vaje in drugo za izpit iz predavanih tematik. Režim izvajanja in ocenjevanja vaj je podrobneje opisan na strani http://storm.uni-mb. si/predmeti/OSPO/2005/rezim-vaje.pdf.

Pogoji za pristop k izpitu in način ocenjevanja so opisani na strani http://storm.uni-mb. si/predmeti/OSPO/2005/rezim-izpit.pdf.

Pomembno je, da v akademskem okolju učitelji, asistenti in študentje dosledno spoštujejo pravila akademske poštenosti, ki jih najdete zbrana na strani http://storm.uni-mb. si/predmeti/AkademskaPostenost.pdf.

Predlagana študijska literatura

  1. Damjan Zazula, Mitja Lenič: Principi sistemske programske opreme. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2006 (v pripravi, predvidoma izide do maja 2006).
  2. Leland L. Beck: System Software. Reading: Addison-Wesley, 1997. 3. Frank Maddix, Gareth Morgan: Systems Software. New York: John Wiley Sons, 1989.