Inštitut za računalništvo
Laboratorij za sistemsko programsko opremo

        OPERACIJSKI SISTEMI - univerzitetni študij Računalništvo in informacijske tehnologije

Nosilec: redni prof. dr. Damjan Zazula
Asistent: Martin Šavc
Obseg: 45 ur predavanj, 30 ur vaj
ECTS: 6 točk
Obveznosti: domače naloge, laboratorijske vaje, seminarska naloga in ustni izpit

Cilji predmeta

Glavni namen predmeta operacijski sistemi je, da študente seznani z internimi algoritmi in strukturami, ki jih različni operacijski sistemi uporabljajo pri svojem delovanju.

Pri predavanjih spoznajo zgradbo in delovanje operacijskih sistemov, splošni principi pa so tudi ilustrirani s primeri dejanskih izvedb. Podrobno so obravnavani procesi in z njimi povezane tematike, kot so razvrščanje, sinhronizacija in popolni zastoji. Prav tako obširno sta predstavljeni upravljanji s pomnilnikom in z zbirčnimi sistemi. Študentje spoznajo različne strategije izrabe delovnega pomnilnika in njihovo uspešnost, vpogled pa dobijo tudi v strukture zbirčnih sistemov in načine upravljanja s sekundarnimi pomnilniki. Samo informativno pa sta obravnavani tematiki zaščite in varnosti.

Vaje nadvse pomembno prispevajo k omenjenim ciljem. So izrazito praktično naravnane in študente uvedejo v delo z operacijskim sistemom linux. Začnejo se z namestitvijo sistema in z delom v ukazni vrstici, razlagajo tvorbo procesov in niti ter sinhronizacijo in komunikacijo med njimi, posvečajo pa se tudi delu z zbirkami, razvrščanju diskovnih zahtev in zamenjavi strani pri virtualnem pomnilniku.

Predvideni študijski rezultati

Spremljanje predavanj iz operacijskih sistemov zagotovi, da študentje razumejo pomen, delovanje in uporabo bistvenih funkcij operacijskih sistemov.

Istočasno jim sodelovanje pri vajah zagotovi praktično delo z linuxom in nekaterimi simulatorji, ki pripomorejo k lažjemu razumevanju osnovnih algoritmov, ki vodijo delovanje današnjih računalniških sistemov.

Metode poučevanja in načini ocenjevanja

Predavanja so avditorna, vaje potekajo na računalnikih v računalniških učilnicah. Študentje dobijo vsak teden sklop nalog in vprašanj, s katerimi lahko utrjujejo spoznano snov še doma.

 Študent opravi obveznosti pri predmetu, ko zbere dovolj točk za pozitivno oceno v skladu s tabelo iz dokumenta Pogoji za pristop k izpitu in način ocenjevanja.

Režim izvajanja in ocenjevanja vaj je podrobneje opisan na strani http://lspo.feri.um.si/predmeti/OS_R-IT/2015/rezim-vaje.pdf.

Pogoji za pristop k izpitu in način ocenjevanja so opisani na strani http://lspo.feri.um.si/predmeti/OS_R-IT/2015/rezim-izpit.pdf.

Pomembno je, da v akademskem okolju učitelji, asistenti in študentje dosledno spoštujejo pravila akademske poštenosti, ki jih najdete zbrana na strani http://lspo.feri.um.si/predmeti/AkademskaPostenost.pdf.

Predlagana študijska literatura

  1. D. Zazula: Operacijski sistemi, Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2005.
  2. W. Stallings: Operating systems, Prentice Hall, New Jersey, 2001.
  3. T. W. Ogletree: Microsoft Windows XP unleashed, SAMS publishing, Indianapolis, 2001.
  4. A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne: Operating System Concepts, John Wiley & Sons, 2003.
  5. A.Tanenbaum: Modern Operating Systems, Prentice Hall, 2001.
  6. A. Tanenbaum: Distributed Operating Systems, Prentice Hall, 1994.
  7. P. K. Sinha: Distributed Operating Systems: Concepts and Design, Wiley-IEEE Press, 1996.