Inštitut za računalništvo
Laboratorij za sistemsko programsko opremo

SIGNALI IN SLIKE

Nosilec: prof. Damjan Zazula

Asistenti: doc. dr. Aleš Holobar, dr. Boris Cigale

Obseg: 30 ur predavanj, 45 ur projektnega dela

ECTS: 6 točk

Obveznosti: projektno delo, domače naloge in ustni izpit, ki se lahko nadomesti z uspešno opravljenimi vmesnimi preverjanji znanja


Cilji predmeta

Glavni namen predmeta signali in slike je, da študente seznani z osnovnimi pojmi in postopki, ki so uveljavljeni na tem področju.

Pri predavanjih se študentje seznanijo z opisovanjem signalov in slik ter z njihovimi analitičnimi predstavitvami. Razumejo pomen signalnih transformacij in jih znajo zasnovati v obliki računalniških programov. Predavane teoretične osnove se posvečajo diskretnim upodobitvam in so tesno povezane s cilji projektov, v sklopu katerih se izvaja ta predmet.

Poudarjeni so uporabni računalniški vidiki, kot so vzorčenje, frekvenčna oziroma Fourierova predstavitev, digitalni filtri oziroma slikovni operatorji in zaznavanje signalnih dogodkov oziroma segmentacija slik. Vzporednice so postavljene med 1D in 2D pristopi, predvsem med postopki za obdelavo signalov in predobdelavo slik.

Praktično delo v projektih nadvse pomembno prispeva k omenjenim ciljem. Študente uvede v delo z orodjem MATLAB in z okolji, orodji in komponentami, ki jih predvidevajo zasnove projektov. Praktično projektno delo je dopolnjeno z mnogimi zgledi, istočasno pa lahko študentje v obliki domačih nalog tudi sami doma podrobneje študirajo zanimive fenomene v zvezi z obdelavo signalov in slik.

Predvideni študijski rezultati
Spremljanje predavanj iz signalov in slik zagotovi, da študentje razumejo pomen, delovanje in uporabo najosnovnejših računalniških algoritmov, ki vsem današnjim digitalnim napravam, od mobilnih telefonov do fotoaparatov, dajejo funkcionalnost, ki jo dobro poznamo.

Istočasno jim sodelovanje v projektih zagotovi praktično delo s temi algoritmi in z orodji ter komponentami, ki jih zasnova projektov predvideva. Na ta način si pridobijo izkušnje s skupinskim delom, ki vodi od poznavanja teoretičnih izhodišč prek projektnih zasnov do praktičnega izdelka.

Metode poučevanja in načini ocenjevanja
Predavanja so avditorna, projektno delo pa poteka na računalnikih v računalniških učilnicah. Študentje dobijo tudi domače naloge, s katerimi lahko utrjujejo spoznano snov še doma.

Študent opravi obveznosti pri predmetu, ko dobi najprej pozitivno oceno pri projektnem delu, nato pa še pri ustnem izpitu. Ustni izpit se lahko nadomesti s pozitivno opravljenimi preverjanji znanj iz snovi predavanj. Pozitivna ocena projekta je predpogoj za pristop k ustnemu izpitu oziroma za priznanje pozitivne ocene, dosežene pri preverjanjih znanj iz predavanj. V skupno oceno izpita se vštejejo tudi uspešno izdelane domače naloge, če jih študent opravi, saj niso obvezne.

Režim izvajanja in ocenjevanja projektnega dela ter domačih nalog je podrobneje opisan na strani http://storm.uni-mb.si/predmeti/SiS/2009/Rezim-projekt.pdf.

Pogoji za pristop k izpitu in način ocenjevanja so opisani na strani http://storm.uni-mb.si/predmeti/SiS/2009/Rezim-izpit.pdf.

Pomembno je, da v akademskem okolju učitelji, asistenti in študentje dosledno spoštujejo pravila akademske poštenosti, ki jih najdete zbrana na strani http://storm.uni-mb. si/predmeti/AkademskaPostenost.pdf.

Predlagana študijska literatura

  1. A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, J. R. Buck: Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall, London, 1999.
  2. S. D. Stearns: Digital Signal Processing with Examples in MATLAB, Boca Raton: CRC Press, 2003.
  3. F. Mihelič: Signali. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2006.
  4.  J. C. Russ: Introduction to Image Processing and Analysis, Boca Raton: CRC Press, 2008.
  5. K. R. Castleman: Digital Image Processing, Prentice-Hall, 1996.
  6. S.-T. Bow: Pattern Recognition and Image Preprocessing, New York: Marcel Dekker Inc., 2002.