Inštitut za računalništvo
Laboratorij za sistemsko programsko opremo

        SIGNALI IN SLIKE 2013/14 - Univerzitetni študij računalništvo in informacijske tehnologije

Nosilec in predavatelj: prof. dr. Damjan Zazula
Vodenje vaj:izr. prof. dr. Aleš Holobar
Obseg: 30 ur predavanj, 45 ur projektnega dela
ECTS: 6 točk

Obveznosti:
projektno delo, domače naloge in ustni izpit, ki se lahko nadomesti z uspešno opravljenimi vmesnimi preverjanji znanja.

Vsebina

 1. Uvod: zvezni sistemi in princip zvezne Fourierove transformacije, Laplaceova transformacija, konvolucija.
 2. Vzorčenje: Nyquistov kriterij, prehod k diskretnim sistemom in transformacijam, z-transformacija, diskretna Fourierova transformacija.
 3. Hitra Fourierova transformacija: razvoj algoritmov, kratkočasovna Fourierova transformacija.
 4. Načrtovanje digitalnih filtrov: pregled metod, razvoj s pomočjo glavničnega filtra, okenske funkcije.
 5. Predobdelava slik: histogram sivin, lokalni operatorji, glajenje, izenačevanje, binarizacija.
 6. Segmentacija slik: pragovni postopki, odkrivanje robov (gradientni operatorji, Cannyjev postopek sledenja), rast regij.
 7. Razpoznavalni sistem: odkrivanje slikovnih značilk, preprosti prijemi za rotacijsko neodvisno razpoznavanje objektov na slikah.

Metode poučevanja in načini ocenjevanja
Predavanja so avditorna, projektno delo pa poteka na računalnikih v računalniških učilnicah. Študentje dobijo tudi domače naloge, s katerimi lahko utrjujejo spoznano snov še doma. Študent opravi obveznosti pri predmetu, ko dobi najprej pozitivno oceno pri projektnem delu, nato pa še pri ustnem izpitu. Ustni izpit se lahko nadomesti s pozitivno opravljenimi preverjanji znanj iz snovi predavanj. Pozitivna ocena projekta je predpogoj za pristop k ustnemu izpitu oziroma za priznanje pozitivne ocene, dosežene pri preverjanjih znanj iz predavanj. V skupno oceno izpita se vštejejo tudi uspešno izdelane domače naloge, če jih študent opravi, saj niso obvezne.

Povezave:

Predlagana študijska literatura:

 1. A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, J. R. Buck: Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall, London, 1999.
 2. S. D. Stearns: Digital Signal Processing with Examples in MATLAB, Boca Raton: CRC Press, 2003.
 3. F. Mihelič: Signali. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2006.
 4. J. C. Russ: Introduction to Image Processing and Analysis, Boca Raton: CRC Press, 2008.
 5. K. R. Castleman: Digital Image Processing, Prentice-Hall, 1996.
 6. S.-T. Bow: Pattern Recognition and Image Preprocessing, New York: Marcel Dekker Inc., 2002.