Inštitut za računalništvo
Laboratorij za sistemsko programsko opremo

        VREDNOTENJE RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV

Nosilec: redni prof. dr. Damjan Zazula
Asistenta: Smiljan Šinjur
Obseg: 45 ur predavanj, 45 ur vaj
ECTS: 8 točk
Obveznosti: računalniške vaje, seminarska naloga in ustni izpit

Cilji predmeta

Glavni namen predmeta vrednotenje računalniških sistemov je, da študente seznani z metodami, tehnikami in orodji, ki se uporabljajo pri vrednotenju računalniških sistemov in programskih aplikacij ter pri izboljševanju njihove zmogljivosti.

Študentje pri predavanjih spoznajo merilne metode, simulacijske tehnike in analitične pristope za vrednotenje računalniških sistemov. Naučijo se definirati programska bremena in ocenjevati kvaliteto programskih aplikacij. Srečajo se z metodami in tehnikami za izboljševanje zmogljivosti računalniških sistemov in programskih aplikacij. Poučijo se tudi o ekonomskih vidikih proizvodnje in uporabe računalniške opreme, torej o stroškovnem vrednotenju računalniških sistemov.

Vaje nadvse pomembno prispevajo k omenjenim ciljem. So izrazito praktično naravnane in študente uvedejo v delo z orodji za merjenje, simulacijo in izboljševanje zmogljivosti računalniških sistemov in programov. Poleg merilnikov in simulatorjev srečajo še profilirnike in analizatorje kode.

Predvideni študijski rezultati

Spremljanje predavanj iz vrednotenja računalniških sistemov zagotovi, da študentje razumejo metode, tehnike in orodja, ki se uporabljajo za določanje zmogljivosti računalniških sistemov in programov.

Istočasno jim sodelovanje pri vajah zagotovi praktično delo s temi orodji in tudi z nekaterimi učnimi simulatorji, ki pripomorejo k lažjemu razumevanju osnovnih soodvisnosti med delovanjem komponent računalniških sistemov in omrežij. Študentje dobijo občutek za programsko breme in za odvisnost računalnikove zmogljivosti od zahtevnosti bremena.

Metode poučevanja in načini ocenjevanja

Predavanja so avditorna, vaje potekajo na računalnikih v računalniških učilnicah. Študentje dobijo vsak teden sklop nalog in vprašanj, s katerimi lahko utrjujejo spoznano snov še doma.

Študent opravi obveznosti pri predmetu, ko dobi dve ločeni pozitivni oceni: eno za opravljene vaje in drugo za izpit iz predavanih tematik.

Režim izvajanja in ocenjevanja vaj je podrobneje opisan na strani http://storm.unimb. si/predmeti/VRS/2005/rezim-vaje.pdf.

Pogoji za pristop k izpitu in način ocenjevanja so opisani na strani http://storm.unimb. si/predmeti/VRS/2005/rezim-izpit.pdf.

Pomembno je, da v akademskem okolju učitelji, asistenti in študentje dosledno spoštujejo pravila akademske poštenosti, ki jih najdete zbrana na strani http://storm.uni-mb. si/predmeti/AkademskaPostenost.pdf.

Predlagana študijska literatura

  1. D. Zazula: Vrednotenje računalniških sistemov. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, izid predviden konec leta 2006.
  2. H. Michel, P. Fortier: Computer System Performance Evaluation and Prediction. Burlington: Digital Press, 2003.
  3. J. Virant: Določanje performans računalniških sistemov. Radovljica: Didacta, 1994.
  4. K. Kant, M. M. Srinivasan: Introduction to Computer System Performance Evaluation. New York: McGraw-Hill, Inc., 1992.
  5. R. Jain: The Art of Computer Systems Performance Analysis. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1991.